Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


 1. Definities

  1. Leverancier: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  2. Klant: de wederpartij van Leverancier.
  3. Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke Overeenkomst tot dienstverlening of levering van producten.

 2. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Leverancier en een Klant waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor Klant financieren.
  4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 3. Uitvoering

  1. Leverancier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
  3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
  4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te zijn. Dit betreft van allerlei orde: financieel dan wel emotioneel.


Artikel 2. Afspraken


 1. Doelstelling afspraak

  1. Klant verklaart dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.

 2. Inspanningsverplichting

  1. Klant realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Leverancier.

 3. Behandelmogelijkheden

  1. Klant is op de hoogte van de behandelmogelijkheden van Leverancier.
   Klant is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.

 4. Informatieverstrekking

  1. Klant verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en alle relevante informatie m.b.t. gezondheid en huidgevoeligheid te hebben gegeven.

 5. Afspraakduur

  1. De afspraken hebben een duur van 30 of 60 minuten. De duur kan op verzoek van Klant met eenheden van 30 minuten worden verlengd.

 6. Afspraakkosten

  1. De kosten worden jaarlijks vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De kosten kunnen tussentijds wijzigen indien dit wettelijk noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij verandering van het BTW-tarief.
  2. De kosten worden door Klant contant aan het eind van de afspraak voldaan. Klant krijg na afloop van de afspraak desgewenst een nota mee.
  3. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van Klant.

 7. Gemiste afspraak of te laat komen

  1. Bij een afzegging van een afspraak binnen 24 uur voor de aanvang van de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak.
  2. Verschijnt Klant niet voor een afspraak, dan wordt het regulier bedrag voor de afspraak in rekening gebracht.
  3. Indien Klant te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde tijd van de afspraak.

 8. Verplaatsen afspraak

  1. Indien Klant zijn afspraak wil verplaatsen en deze afspraak langer dan 24 uur vooruit is gepland, kan Klant deze afspraak in overleg met Leverancier kosteloos veranderen.

 9. Beëindiging

  1. Klant kan op elk gewenst moment de behandeling beŽindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen dan wel conform de hierboven gemaakte afspraken te worden afgezegd en betaald.
  2. Leverancier heeft het recht de behandeling te beŽindigen en zal Klant op de hoogte stellen van de beweegredenen.

 10. Aansprakelijkheid

  1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leveranccier kenbaar behoorde te zijn. Dit betreft van allerlei orde: financieel dan wel emotioneel.

 11. Dossier

  1. Leverancier houdt een dossier bij van de behandeling.
  2. Klant heeft recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak te worden gemaakt.
  3. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een afspraak in rekening gebracht.
  4. Klant kan kopieŽn uit hun eigen dossier laten maken; voor de kopieŽn worden kosten in rekening gebracht.
  5. Inzage in het dossier door derden is alleen na schriftelijke toestemming van Klant mogelijk.


Artikel 3. Cadeaubonnen


 1. Cadeaubonnen zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij anders is vermeld op de cadeaubon.
 2. Voor de aankoop van de cadeaubon geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen de bedenktijd is de aankoop kosteloos en zonder opgaaf van redenen te annuleren. De bedenktijd begint op het moment van de bestelling. Op het moment dat een afspraak is gemaakt, eindigt direct de bedenktijd.
 3. Cadeaubonnen zijn niet geheel of gedeeltelijk in te wisselen voor contanten.
 4. Voor het maken van een afspraak en het betalen met een cadeaubon zijn dezelfde regels als vermeldt in artikel 2 van toepassing


Artikel 4. Persoonsgegevens


 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Leverancier wordt aan Leverancier toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Leverancier uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 5. Slotbepalingen


 1. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 2. Toepasselijk recht

  1. Op elke Overeenkomst en rechtshandeling tussen Leverancier en Klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Leverancier is gevestigd.